AVG

Juridisch Adviesbureau Weggemans Juridisch Adviesbureau Weggemans, gevestigd aan Eelerberg 2, 3825 BE Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.juridischadviesbureauweggemans.nl
Eelerberg 2
3825 BE Amersfoort
Tel. 0616688412

P. Weggemans is de Functionaris Gegevensbescherming van Juridisch Adviesbureau Weggemans zij is te bereiken via info@juridischadviesbureauweggemans.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Juridisch Adviesbureau Weggemans verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Juridisch Adviesbureau Weggemans verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gezondheidsgegevens (indien verband houdend met de zaak die wij voor u doen)
 • burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Juridisch Adviesbureau Weggemans verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Juridisch Adviesbureau Weggemans neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Juridisch Adviesbureau Weggemans) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Juridisch Adviesbureau Weggemans bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en dan wettelijk is toegestaan.

Delen van persoonsgegevens met derden

Juridisch Adviesbureau Weggemans verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Juridisch Adviesbureau Weggemans gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Juridisch Adviesbureau Weggemans en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@juridischadviesbureauweggemans.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Juridisch Adviesbureau Weggemans wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Juridisch Adviesbureau Weggemans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@juridischadviesbureauweggemans.nl